අපි ගැන

GEILI MACHINERY (FUJIAN) GROUP CO, LTD පිහිටා තිබෙන්නේ චීනයේ ෆුජියන් පළාතේ පුටියන් නගරයේ ය. වර්ග මීටර් 2, 000 ක කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සහ වර්ග මීටර් 9, 600 ක නවීන සම්මත වැඩමුළුවක් ඇතුළුව වර්ග මීටර් 21, 500 ක මුළු ගොඩනැගිලි ආවරණ ප්‍රදේශය.

  • dgf (2)
  • dgf (4)
  • 1about
  • 2about
  • 3about
  • 4about

විශේෂිත නිෂ්පාදන